Comissió d’Igualtat

Estem compromesos amb el dret a la igualtat efectiva entre dones i homes regulada per la Llei Orgànica 3/2007 i continuem treballant per a aquesta fita des de la creació de la comissió el 10 de desembre del 2009.

La Comissió d’Igualtat està integrada per persones representants dels càrrecs de direcció, gerència i coordinació, representants del comitè d’empresa de les diverses entitats que conformen Plataforma Educativa, i de persones treballadores de la plantilla de les entitats amb voluntat de treball cap als objectius marcats.

La Comissió d’Igualtat transversal té en compte la territorialitat i les diferents organitzacions pel que es busca sempre la representació de manera equitativa per obtenir el màxim d’informació i visió respecte els diversos llocs de treball i de les demarcacions on hi tenim presència.

Igualtat d’oportunitats

Aquesta comissió, treballa en les següents àrees de treball, incloses al nostre Pla d’Igualtat:

 • Política d’igualtat d’oportunitats de dones i homes.
 • Comunicació, imatge i llenguatge.
 • Accés a l’ocupació i selecció.
 • Promoció personal i formació.
 • Representativitat de les dones i distribució del personal.
 • Igualtat salarial.
 • Prevenció de Riscos Laborals i Violència masclista.
 • Condicions Laborals.
 • Conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Objectius

 • Promocionar la Igualtat d’Oportunitats a les nostres entitats, establint les bases d’una cultura a l’organització del treball que afavoreixi la igualtat plena entre homes i dones i que, a més, possibiliti la conciliació entre la vida laboral i la vida personal i familiar, sense detriment de la carrera professional, especialment a través de l’avaluació, disseny i implementació de plans d’igualtat.
 • Vetllar per la posada en marxa, el seguiment i la millora de les accions contemplades en el Pla, i d’impulsar i posar en pràctica accions concretes que s’adeqüin a les seves particularitats.

Funcions

Destacar entre d’altres que les seves funcions són:

 • Recolzar i/o realitzar el diagnòstic, el pla d’igualtat i altres accions o mesures que promoguin la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
 • Recolzar i/o realitzar el seguiment i avaluació dels plans d’igualtat i d’altres accions o mesures que promoguin la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
 • Informar i sensibilitzar a la plantilla en matèria d’igualtat d’oportunitats.
 • Canal de comunicació per recollir i canalitzar les propostes i suggeriments de la plantilla en matèria d’igualtat d’oportunitats.
 • Proposar modificacions dels plans d’igualtat, si s’escau, per tal d’adaptar-los a noves circumstàncies de l’empresa.
 • Elaborar estudis, informes i/o propostes per fer efectiu el principi d’igualtat entre homes i dones.

Funcionament

 • Periodicitat de les reunions (trimestral, semestral, anual). Mentre es realitza el diagnòstic i plans d’igualtat es proposen més reunions.
 • Les decisions s’aprovaran per majoria.
 • La Comissió d’Igualtat podrà proposar la presència de persones expertes quan els assumptes a tractar ho requereixin.
 • Les persones membres respectaran la confidencialitat de les reunions.
 • S’aixecarà acta de cada reunió de la Comissió d’Igualtat.

L’empresa es compromet a posar i disposar de tots els mitjans necessaris per dur a terme aquesta comesa.

Es podran convocar equips de treball formats per membres de la Comissió d’Igualtat per tractar temes específics que ho requereixin o que afectin només a una de les entitats.

Agent d'igualtat

 • Ser la persona de referència per la plantilla en matèria d’igualtat de gènere i establir canals de comunicació entre la Comissió i la plantilla.
 • Supervisar i col·laborar en la realització dels informes diagnòstics de les corresponents entitats.
 • Encarregar-se de la dinamització de la Comissió, proposar reunions i responsabilitzar-se del procés d’implantació, seguiment i avaluació dels corresponents plans d’igualtat.

A través de la comissió es dissenyen estratègies i accions que tenen com a principal objectiu que la igualtat i no discriminació entre dones i homes sigui una realitat en tots els àmbits que afecten a la nostra tasca.

Publicacions d’interès

Vols fer una consulta?

Si necessites ampliar informació o realitzar alguna consulta, posa’t en contacte amb la Comissió d’Igualtat.

Contacta amb nosaltres

8 + 3 =