La nostra mirada

Base metodològica de la nostra intervenció

La nostra mirada està basada en el model de criança terapèutica, promovent que les intervencions que les persones referents realitzen en els diversos serveis estiguin enfocades a promoure la reparació del dany i fomentar la resiliència d’infants i joves que han viscut experiències no desitjades. Posem l’èmfasi de la atenció en els infants i joves i en els mecanismes i factors protectors que s’identifiquen com a especialment rellevants a l’hora de tenir una resposta resilient en contextos de dificultat.

Considerem que les figures de suport dels infants i joves que han patit situacions de desprotecció tenen un paper en la generació de resiliència. Las presència i contacte amb una figura vincular segura, és un element imprescindible per la seva reparació.

Els infants i joves que atenem han desenvolupat estratègies adaptatives per protegir-se, per tant treballem fent una lectura comprensiva de la seva afectació i les seves expressions conductuals. Aquesta aproximació permet l’orientació de la intervenció.

Els nostres serveis estan orientats a garantir protecció, promocionat una cultura de bon tracte, ambient predictible i amb normes clares, seguretat, acceptació fonamental de la seva persona, pertinença, confiança i relacions nutritives.

Les persones referents dels infants i joves proporcionen una experiència relacional diferent a experiències anteriors, basades en la continuïtat i perseverança. La relació segura pot compensar, recuperar i elaborar el dany existent i recuperar la seva capacitat per projectar-se en el futur en positiu.

Reconeixem la importància del paper del bon tracte en el desenvolupament dels éssers humans, des d’una visió ecosistèmica, centrada en els infants i les seves necessitats.

Altres aspectes rellevants incorporats en els nostres serveis i projectes a nivell metodològic són:

L’educació activa i atenció centrada en la persona

Entenent a  l’infant i jove com a eix central de la intervenció i com a subjecte actiu del seu procés. Per tant, el coneixement es vertebra segons les necessitats, problemàtiques i potencialitats individuals. També s’adequa al seu ritme, llenguatge i recursos. Així mateix els infants i joves reben el suport que necessiten per prendre decisions i tenir un paper actiu que els permeti una participació real en el seu procés d’atenció.

L’educació integral

Entenent aquell procés que afavoreix i posa a disposició de la persona atesa els elements necessaris per assolir un grau òptim de maduresa i membre actiu de la comunitat, treballant tots els àmbits del infant i jove: físic, psíquic, afectiu, salut, social i cultural.

L’educació intercultural

Fomentar la convivència, relació i aprenentatge entre les diverses cultures que es donin al servei.

La coeducació i la perspectiva de gènere

S’educa en condicions d’igualtat d’oportunitats i drets entre nens i nenes de manera inclusiva, amb l’objectiu que creixin en el respecte i la valoració mútua.

L’educació emocional i en valors

Es potencia l’educació dels infants i joves en els valors de la democràcia, la tolerància, el respecte i la valoració de la diversitat i les diferències d’opinions i orientacions personals, d’entre altres. També fem èmfasis en l’educació emocional com una forma de prevenció primària que facilita l’adaptació global i intenta minimitzar la vulnerabilitat als problemes i prevenir la seva ocurrència.

L’atenció familiar

Es treballa des d’una perspectiva sistèmica: s’analitzen les dinàmiques d’interacció, organització, rols, sinergies i aliances que determinen els sistemes familiars. El model d’aquest treball es basa en el plantejament d’hipòtesis relacionals i la posterior confirmació i replantejament, observant el moment evolutiu i els sistemes relacionals de cada família. Des d’aquesta perspectiva observem les diferents capacitats i disfuncionalitats del sistema, fet que ens permetrà el disseny d’una intervenció basada en l’abordatge de les necessitats específiques del infant i jove atès i la seva família.

L’educació des de la vessant comunitària

Desenvolupem accions que mitjançant un procés participatiu del conjunt d’agents socials milloren les condicions socials dels infants i joves atesos i fomenten la coresponsabilitat per tal d’evitar la fractura social. Aquesta acció està fonamentada en els principis i valors de: dignitat, capacitat i autonomia de la persona, transversalitat, personalització i integració.

Publicacions d’interès