Agenda 2030

La Responsabilitat Social Corporativa és un concepte transversal que afecta a diversos àmbits de gestió de l’entitat pel que les seves activitats han d’estar vinculades a l’activitat bàsica de l’entitat, tenir una vocació de permanència i implicar un compromís amb la direcció.

La RSC té un caràcter pluridimensional que afecta a diversos àmbits de gestió i que s’abracen amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) impulsats per Nacions Unides i desenvolupats al 2015 amb la creació de la nova agenda de desenvolupament sostenible, l’Agenda 2030.

Ens alineem amb aquests objectius i els despleguem amb el  Pla Estratègic on cada una de les entitats treballa per la consecució dels seus plans d’acció portant al dia a dia les diferents aportacions i accions.

 • Drets Humans
  (#ODS1, #ODS2, #ODS5, #ODS4,#ODS10);
 • Pràctiques de treball i ocupabilitat
  (#ODS8);
 • Protecció de la salut
  (#ODS3,#ODS6)
 • Qüestions mediambientals
  (#ODS7, #ODS9, #ODS11, #ODS13, #ODS14, #ODS15);
 • Lluita contra el frau i la corrupció
  (#ODS16);
 • Interessos de les persones consumidores
  (#ODS12, #ODS17);

ERADICAR LA POBRESA A TOT EL MÓN I EN TOTES LES SEVES FORMES.

Totes les entitats que integren Plataforma Educativa tenen com a missió, visió i valors la millora de la qualitat de vida de les persones d’exclusió social amb una visió comunitària. Des de cada un dels serveis, projectes i centres de les entitats desenvolupant diferents actuacions per a l’atenció amb:

 • Desenvolupament del sistema d’Atenció centrada en la Persona (ACP).
 • Desenvolupament de la participació com a eina de governança i de treball amb les persones ateses.
 • Atenció transversal dels col·lectius: Infància, Adolescència, joves en exclusió social, Joves migrats sense referents familiars, Persones aturades de curta i llarga durada, famílies i el seu entorn, persones d’ètnia gitana, persones migrades i persones amb discapacitat.
 • Visibilitat dels col·lectius anteriors i incidència a través de les aliances en les polítiques socials.
 • Sensibilització i comunicació.

GARANTIR UNA VIDA SANA I PROMOURE EL BENESTAR PER A TOTES LES PERSONES A TOTES LES EDATS.

Tenim com a missió, visió i valors la millora de la qualitat de vida de les persones d’exclusió social però també fent èmfasis en els equips de professionals que treballen com a motor del nostre projecte de servei a través de:

 • Desenvolupament d’accions formatives pel benestar emocional als equips de treball: Treball amb Humor.
 • Sempre que el servei i el lloc de treball ho permet, conciliació laboral per a promoure benestar personal i professional a través de Teletreball i reunions per videoconferència.
 • Sensibilització i comunicació d’hàbits saludables.

GARANTIR UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA, EQUITATIVA I DE QUALITAT I PROMOURE OPORTUNITATS D’APRENENTATGE DURANT TOTA LA VIDA PER A TOTHOM.

No només es fomenta la formació dels seus equips de treball sinó que es desenvolupen actuacions d’incidència cap a les àrees d’educació formal i la formació continua per als col·lectius d’exclusió social.

 • Disposició d’un Pla de Formació adaptat a les necessitats del sector i de les persones treballadores de caràcter anual.
 • Desenvolupament de projectes d’educació i formació enfocats al col·lectiu jove i adolescent, i a les persones aturades o en situació d’exclusió social.
 • Creació del Diccionari de Competències propi per al desenvolupament de competències transversals amb els col·lectius que atenem.
 • Desplegament de la formació online per a formacions internes o externes.
 • Adaptació d’algunes formacions en horaris que facilitin l’equitat en l’assistència i la conciliació personal.
 • Obertura cap a la formació de l’alumnat (intern i extern) a través de l’acció pràctica a les nostres instal·lacions a través de la gestió de pràctiques amb RRHH.
 • Disseny de projectes de formació per a entitats, empreses i administracions.
 • Sensibilització i comunicació dels valors ètics.

ACONSEGUIR LA IGUALTAT ENTRE ELS GÈNERES I APODERAR TOTES LES DONES I LES NENES.

Plataforma Educativa inclou dins la seva política, la igualtat d’oportunitats entre tots els gèneres i el dret a la no-discriminació i la llibertat com a principis que fonamenten l’organització i actuació de les entitats que en són membres. Totes les entitats treballen per incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal com un element clau en el funcionament de tots els seus serveis, actuacions i projectes incloent la mirada global de l’entitat i les persones treballadores i la mirada específica dels projectes i de les persones ateses.

 • Creació i seguiment de la Comissió d’Igualtat i Perfil Agent d’Igualtat.
 • Formació en perspectiva de gènere als equips professionals.
 • Creació i Visibilització de la Guia de llenguatge no sexista.
 • Projectes d’apoderament a la dona a nivell personal, formatiu i laboral.
 • Disseny de projectes amb perspectiva de gènere per a entitats, empreses i administracions.
 • Sensibilització i comunicació de la perspectiva de gènere.
 • Seguiment dels objectius del Pla d’Igualtat.
 • Disposició del Protocol d’assetjament sexual.

GARANTIR L’ACCÉS A UNA ENERGIA ASSEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE I MODERNA PER A TOTES LES PERSONES.

Totes les entitats que integren Plataforma Educativa es regeixen en el seu pla estratègic pel compromís amb el medi ambient com la màxima expressió del respecte a les nostres futures generacions, per això la preservació del medi ambient és un principi bàsic de totes les nostres actuacions, conforme a les polítiques i sistemes de gestió ambiental, i impulsant la sensibilització i el foment de l’energia sostenible.

 • Promoció de projectes sostenibles i de transformació social per a entitats, empreses i administracions.
 • Sensibilització i comunicació en bones pràctiques mediambientals.
 • Desenvolupament de formacions online i reunions a través de videoconferència per a evitar el desplaçament del personal i l’estalvi de paper.
 • Promoció de la utilització d’eines informàtiques per a evitar l’ús de paper.
 • Creació de materials i eines per a la recollida de dades i l’anàlisi de la nostra petjada mediambiental.

PROMOURE EL CREIXEMENT ECONÒMIC SOSTINGUT, INCLUSIU I SOSTENIBLE, L’OCUPACIÓ PLENA I PRODUCTIVA I EL TREBALL DIGNE PER A TOTES LES PERSONES.

Tenim com a missió, visió i valors la millora de la qualitat de vida de les persones d’exclusió social, però també fent èmfasis en els equips de professionals que treballen com a motor del nostre projecte:

 • Treballant per garantir una viabilitat dels serveis, projectes i organitzacions
 • Fent incidència per a equiparar el reconeixement dels nostres equips de professionals al sector social amb el sector públic i amb la defensa dels espais professionals.
 • La disposició de Pactes Laborals en algunes de les entitats com a millora del conveni col·lectiu.
 • Contractació de joves, persones d’exclusió social i persones amb discapacitat, fomentant en la mesura possible la promoció de contractacions amb continuïtat.
 • Treballant per a la millora continua dels projectes d’inserció laboral de manera directa o indirecta de manera transversal.
 • Disseny de projectes d’inserció laboral per a entitats, empreses i administracions.
 • El reconeixement als Premis anuals d’Acció social de PE que promouen iniciatives d’innovació i creixement econòmic.

CONSTRUIR INFRAESTRUCTURES RESILIENTS, PROMOURE LA INDÚSTRIA INCLUSIVA I SOSTENIBLE I FOMENTAR LA INNOVACIÓ.

A través del Pla Estratègic es posa la innovació i la tecnologia al servei de la millora continua en tots els serveis i projectes que desenvolupa per a garantir adaptar-se a les necessitats dels espais on treballem i les persones que atenem.

 • Treballant per a millorar la gestió de la informació a través de la implantació d’eines tecnològiques pròpies.
 • Sensibilització i comunicació per al desenvolupament d’accions tecnològiques
 • Disseny de projectes socials a través de la tecnologia i la innovació per a entitats, empreses i administracions.

REDUIR LA DESIGUALTAT EN I ENTRE ELS PAÏSOS.

Totes les entitats que integren Plataforma Educativa tenen com a missió, visió i valors la millora de la qualitat de vida de les persones d’exclusió social amb una visió comunitària i inclusiva. Aquesta inclusió li donem forma a través dels espais de participació i governança.

 • Treballant per a ampliar la participació de les persones ateses i les persones treballadores de grup d’Organitzacions.
 • Treballant perquè la veu de les persones ateses i les persones treballadores tinguin presència en la incidència de les polítiques socials.
 • Integració dels agents que interactuen amb la nostra Xarxa a les actuacions i àrees de participació.
 • Disseny de projectes i processos de participació per a entitats, empreses i administracions.
 • Sensibilització i comunicació en governança i participació.

GARANTIR MODALITATS DE CONSUM I PRODUCCIÓ SOSTENIBLES.

Totes les entitats que integren Plataforma Educativa es regeixen en el seu pla estratègic pel compromís amb el medi ambient com la màxima expressió del respecte a les nostres futures generacions, per això la preservació del medi ambient és un principi bàsic de totes les nostres actuacions, conforme a les polítiques i sistemes de gestió ambiental, i impulsant el consum local de quilòmetre 0, ús de materials ecològics i la utilització de proveïdoria responsable.

 • Creació de materials i eines per a la recollida de dades i l’anàlisi de la nostra producció i consum responsable.
 • Sensibilització i comunicació.

ADOPTAR MESURES URGENS PER COMBATRE EL CANVI CLIMÀTIC I ELS SEUS EFECTES

Tenim compromís ferm amb el medi ambient com la màxima expressió del respecte a les nostres futures generacions, per això la preservació del medi ambient és un principi bàsic de totes les nostres actuacions, conforme a les polítiques i sistemes de gestió ambiental, i impulsant el model de les 9R’s.

 • Creació d’eines per a la recollida de dades per a analitzar la nostra petjada mediambiental.
 • Sensibilització i comunicació.

PROMOURE SOCIETATS PACÍFIQUES I INCLUSIVES PER ACONSEGUIR UN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE, PROPORCIONAR ACCÉS A LA JUSTÍCIA PER A TOTES LES PERSONES I DESENVOLUPAR INSTITUCIONS EFICACES, RESPONSABLES I INCLUSIVES A TOTS ELS NIVELLS.

S’inclou dins la política d’entitat, la igualtat d’oportunitats entre tots els gèneres i el dret a la no-discriminació i la llibertat com a principis que fonamenten l’organització i actuació de les entitats que en són membres. Els valors formen part de la nostra identitat. Aquests valors neixen de la Declaració Universal dels Drets Humans de les nacions unides.

Són comuns a totes les cultures i amb força suficient per a ser transmesos mitjançant l’equip de professionals que conformen Plataforma Educativa i cada una de les entitats que en formen part,  atenent i ajudant a créixer a infància, joventut, persones amb discapacitat i altres persones en situació d’exclusió social perquè esdevinguin responsables, lliures, participatives i autònomes a la societat en què vivim.

No s’acceptarà ni es permetrà cap discriminació per raó d’origen nacional, social o ètnic, gènere, llengua, religió, opinió, orientació sexual, edat o altra condició. Es rebutjarà i es perseguirà qualsevol acte, omissió o manifestació, física o psíquica, per qualsevol mitjà que comprometi la integritat psicològica, física o moral, de qualsevol persona, així com les manifestacions d’assetjament físic o psíquic, moral o d’abús d’autoritat, així com qualsevol altra conducta que pugui generar un entorn intimidatori o ofensiu amb els drets de les persones.

 • Sensibilització i comunicació.

ENFORTIR ELS MITJANS PER IMPLEMENTAR I REVITALITZAR L’ALIANÇA MUNDIAL PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

Plataforma Educativa i les entitats que en formen part assumeixen com a part de la seva missió promoure espais de col·laboració amb entitats socials o administracions de fora l’àmbit nacional. A través de la internacionalització del nostre grup d’Organitzacions.

 • Promoure la innovació.
 • Realització de recerques científiques.
 • Intercanvi de bones pràctiques.
 • Intercanvi de personal.
 • Exportar serveis.
 • Desenvolupament de formació.
 • Incidència política.
 • Nous àmbits d’actuació.
 • Presentació de programes o serveis.
 • Aplicació pràctica dels coneixements adquirits.
 • Sensibilització i comunicació.
Aquesta web utiliza cookies pròpies per funcionar correctament. Cal acceptar el seu ús i el processament de dades per aquest propòsit.   
Privacidad